Samsvarserklæring


Hva er egentlig en samsvarserklæring og en ytelseserklæring? En del produkttyper må ha samsvarserklæring eller ytelseserklæring og påføres et CE-merke for at det skal være lovlig å selge dem i EU/EØS (altså også i Norge). Men hva betyr en samsvarserklæring? Og hva med en ytelseserklæring? Hvem kan skrive disse? Hva er kravene bak? Og hvorfor må disse skrives på norsk her i Norge?


Disse erklæringene er dokumenter som bekrefter at et produkt samsvarer med eller yter i henhold til et sett med regler og/eller spesifikasjoner. Det vil si at de etterfølger, oppfyller og/eller er produsert i henhold til disse reglene, i hovedsak forskrifter og standarder. Noen produkter trenger bare å oppfylle ett sett med regler (f.eks. en sjakkel etter standarden NS-EN13889), mens andre produkter må oppfylle en hel rekke med regler (slik som en kjettingtalje, en truss eller et komplett kulturhusloft).


Standard Norge har laget en liste over hvilke produktområder som krever samsvarserklæring. Samsvarserklæringen er den eneste dokumentasjonen som forsikrer deg som bruker og/eller utstyrseier om at produktet du bruker, oppfyller de reglene som du har plikt til å følge. Ved å legge frem en samsvarserklæring for produktet vil du kunne bekrefte overfor myndighetene eller en kontrollør at den som har laget produktet, erklærer at produktet oppfyller de aktuelle forskriftene og standardene.

 

Det er også samsvarserklæringen som beskriver hva produktet faktisk er, fra produsenten sin side. Har du en stålwire med kauser uten en samsvarserklæring, er det bare en stålwire. En stålwire med kauser med en samsvarserklæring som bekrefter at wiren oppfyller de nødvendige forskriftene og standardene, er et løfteredskap. Når produsenten eller importøren utsteder en samsvarserklæring, erklærer de at du som kunde kan bruke denne stålwiren til løft. Hvis du benytter en stålwire med kauser til løft, og denne stålwiren ikke har noen samsvarserklæring, er det du som bruker/eier av utstyret som selv må samsvarserklære stålwiren og ta det hele og fulle ansvaret. Hvis du lar være å samsvarserklære stålwiren og løfter i vei, er det et brudd på maskinforskriften. Da bryter du altså norsk lov. 

 

En ytelseserklæring kan sammenlignes med en samsvarserklæring, men den benyttes for bygningsmateriell. Enkelt sagt er det en slags samsvarserklæring for bygningsmateriell. En ytelseserklæring bekrefter at produktet yter i henhold til ett eller flere sett med standarder og regler, og at det dermed oppfyller EU sitt byggevaredirektiv. En brakett som er beregnet fast installert, kan ha en ytelseserklæring.


Hvem kan skrive en slik erklæring, og hva innebærer dette?

Her er det to svar. La oss først se på produkter forbundet med svært høy risiko, eksempelvis verneutstyr. Verneutstyr er produkter som direkte skal beskytte liv og helse, og er derfor forbundet med høy risiko. Disse skal samsvarserklæres av et uavhengig utpekt organ i EU/EØS. Hvis du finner frem en fallsikringssele og ser på CE-merket på den, så vil du finne en kode med fire siffer under CE-merket. Dette er identifiseringskoden til det europeiske organet som har erklært at dette produktet er i samsvar med regelverket. Klikk her for å se samsvarserklæringen på en Petzl AVAO fallsikringssele. Denne samsvarserklæringen er skrevet av APAVE Sudeurope, et teknisk kontrollorgan som Petzl bruker. Disse har reg.nr. 0082, og følgelig vil du se denne koden under CE-merket på denne selen.

 

Produkter som er forbundet med mindre risiko, er for eksempel løfteutstyr, en del byggevarer og de fleste maskiner (ja, det er faktisk helt sant – dette regnes som «mindre risiko»!). I denne kategorien har produsenter i EU/EØS selv myndighet til å samsvarserklære produktene. Uansett er hovedregelen alltid den samme: Den som signerer samsvarserklæringen, er også ansvarlig for produktet i hele dets levetid, så lenge produktet befinner seg i EU/EØS. Den som importerer produktet til EU/EØS, er også ansvarlig for at all teknisk dokumentasjon som ligger til grunn for samsvarserklæringen, befinner seg i EU/EØS-området så lenge selve produktet befinner seg i EU/EØS-området.


Vent nå litt.. Ansvarlig for alt? I hele EU/EØS? For all teknisk dokumentasjon?

Ja, for produkter som har en samsvarserklæring eller en ytelseserklæring, kan alle stater i EU/EØS kreve å få se den tekniske dokumentasjonen som beviser at produktet faktisk er i samsvar med regelverket. Dette kan dreie seg om en vanlig produktkontroll eller i verste fall et etterspill etter en hendelse eller ulykke. Hvis du for eksempel eier en LED-skjerm og denne LED skjermen er involvert i en hendelse eller en ulykke, kan den norske stat, etterspørre all teknisk dokumentasjon som er grunnlaget for samsvarserklæringen på denne LED-skjermen. Dette er for å kunne kontrollere at skjermen på alle måter faktisk har vært konstruert etter alle standardene og forskriftene, slik erklæringen sier.

 

Dersom produsenten av LED-skjermen befinner seg utenfor EU/EØS, er det den aktøren som har importert LED-skjermen til EU/EØS, som står ansvarlig. Importøren er da ansvarlig både for at selve produktet faktisk oppfyller de respektive standardene og forskriftene, og for at den nødvendige tekniske dokumentasjonen faktisk befinner seg i EU/EØS. Altså, skulle det skje at en LED-skjerm som du har importert fra andre steder enn EU/EØS, er involvert i en hendelse og du ikke har den tekniske dokumentasjonen som ligger til grunn for samsvarserklæringen, vil du stå ansvarlig for dette. Hvis skjermen heller ikke har samsvarserklæring, er du også ansvarlig for det. Eller i verste fall: Hvis du har en samsvarserklæring som sier at skjermen oppfyller kravene, men skjermen faktisk ikke oppfyller kravene, vil også dette ansvaret hvile på deg som importør til frihandelsområdet EU/EØS.


Men hvorfor det? Kan ikke myndighetene bare spørre produsenten i USA, eller Japan?

Jo da, de kan spørre, men norske myndigheter har ingen juridiske verktøy utenfor Norges grenser. Vi er heldigvis med i EØS og dermed også en del av frihandelsområdet EU/EØS. Derfor kan vi be om å få dokumentasjon utlevert via EU/EØS-systemet, slik at landet til den aktuelle produsenten (f.eks. Italia eller Nederland) krever dokumentasjonen utlevert for oss. Denne muligheten har vi ikke i land som USA, Japan, Kina eller Storbritannia (som etter brexit ikke er med i EU/EØS).


Men det er jo masse utstyr her i landet med produsenter utenfor EU?

Ja, det er helt riktig. Da har den aktuelle produsenten overlevert all teknisk dokumentasjon til importøren i EU/EØS. En annen mulighet veldig mange produsenter benytter seg av, er å bruke selskaper som TüV, Dekra, STS, Veritas eller lignende til å oppbevare dokumentasjon og kanskje til og med utarbeide selve samsvarserklæringen. Da ligger papirene i EU selv om produsenten for eksempel befinner seg i Japan eller Australia.


Og til sist: Hvorfor på norsk?

Dette er et krav som stilles i to forskjellige forskrifter:

Samsvarserklæringer skal alltid være på hovedmålet i staten der produktet skal selges, i henhold til vedlegg I i EU sitt maskindirektiv punkt 1.7.4. Derfor står i den norske maskinforskriften at dette skal være utført på Norsk. Bruksanvisninger skal oversettes til det språket som er offisielt EØS-språk i landet der maskinen skal selges. Vedlegg II A i den samme forskriften krever at samsvarserklæringen oversettes på samme måte som bruksanvisningen. Dette kan vi alle mene mye om, på lik linje som at vi kan mene mye om både fartsgrenser og skjenkelovgivning, men sånn er loven.

Ytelseserklæringer skal utarbeides i henhold til EU sitt byggevaredirektiv. Byggevaredirektivet lar hvert enkelt land i EU/EØS bestemme hvilke språk det velger å akseptere, og direktoratet for byggkvalitet i Norge har bestemt at det kun er norsk, dansk og svensk som aksepteres. I Sverige er det kun svensk som aksepteres, mens i Danmark er det aksept for både dansk og engelsk.


Utdrag fra Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet:

§4 Definisjoner:
l) importør: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som bringer et apparat fra en tredjestat i omsetning i EØS
§ 9 Importørens forpliktelser
(1) Importøren skal bare bringe i omsetning apparater som er i samsvar med forskriften.
(8) Importøren skal ha kopi av samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen tilgjengelig for markedstilsynsmyndighetene i ti år etter at produktet er brakt i omsetning
(9) Importøren skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene gi all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise apparatets samsvar med forskriften. Informasjonen og dokumentasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dersom apparatet er brakt i omsetning i en annen EØS-stat, skal opplysningene være på et språk som aksepteres av denne EØS-staten. Importøren skal på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene samarbeide med disse om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med apparatet som er brakt i omsetning.

 

Utdrag fra Forskrift om Maskiner (Maskinforskriften)

Kapittel 1, 
§2 Definisjoner:
j) Med dennes representant menes fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS, og som etter skriftlig fullmakt fra produsenten har forpliktet seg til å oppfylle alle eller en del av forpliktelsene etter denne forskriften på produsentens vegne.
§8 Omsetning og levering av maskiner:
Før en maskin settes i omsetning skal produsenten eller dennes representant sikre:
(...) 
e) utarbeidelse av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt, del A, og sørge for at erklæringen følger maskinen
Vedlegg I:
1.7.4. Bruksanvisning
Bruksanvisningen som følger maskinen skal være en «Original bruksanvisning». Når den «Originale bruksanvisningen» må oversettes til norsk, jf. første ledd, skal også den originale bruksanvisningen følge vedlagt.Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. Bruksanvisningen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle EØS-språkene i det medlemslandet som maskinen settes i omsetning eller tas i bruk.
Vedlikeholdsinstrukser som er beregnet for bruk av spesialisert personell, som utfører arbeid for produsenten eller dennes representant, skal være utarbeidet på et av de EØS-språkene som dette personellet forstår.
Vedlegg II:
A. Samsvarserklæringer for maskiner
Samsvarserklæringen omfatter maskinen slik den ble satt i omsetning, og gjelder ikke for tilføyelse av deler eller endringer som er utført av sluttbruker i ettertid.Samsvarserklæringen og oversettelser av denne skal utarbeides på samme måte som bruksanvisningen (jf. vedlegg I, punkt 1.7.4.1, bokstav a) og b)). Erklæringen skal være maskinskrevet eller skrevet for hånd med blokkbokstaver.
Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:
1. Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant i EØS.
2. Navn og adresse på den fysiske eller juridiske person i EØS-området som har fullmakt til å utferdige tekniske dokumentasjon.
(...)
 

Utdrag fra Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

II Krav til byggevarer som er CE-merket
§ 4. Språk i ytelseserklæring
Ytelseserklæringen jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 7 nr. 4, skal være på norsk eller på et annet skandinavisk språk.

 


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.